BPA ⇒ Borgerstyret personlig assistance | Services

BPA-ordning

Borgerstyret personlig assistance, BPA
Sådan foregår det

Loven om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) giver mennesker med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mulighed for at få bevilliget tilskud fra kommunen efter servicelovens §96 til ansættelse af en eller flere hjælpere.

En BPA kan tildeles fra få timer om dagen og helt op til 24 timer i døgnet. Tildeles du en BPA-ordning, skal du ansætte et hold hjælpere. Dermed er du så arbejdsleder og arbejdsgiver for dine hjælpere.

Du kan også vælge i stedet at indgå en aftale om at overføre bevillingen til os og vil vil så påtage sig opgaven som arbejdsgiver. Du fortsætter som arbejdsleder, hvis du vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret til os. Det betyder, at du selv står for den daglige drift af din BPA-ordning.

Vi sørger derimod for udbetaling af pension, løn og løn ved sygdom, tegner forsikring til dine hjælpere og finder vikarer til dækning ved sygdom. Vi laver desuden årsregnskab og sygdomsfakturering for dig.

Ledsagelse – Servicelovens § 45 og 97

Mennesker, der lever med et handicap, kan have brug for en ledsager til at hjælpe dem med at færdes uden for hjemmet. I Servicehelper har vi gode erfaringer med at varetage ledsagerordninger, der bevilges efter servicelovens § 45 og 97. § 45 omfatter børn og unge i alderen 12-18 år, mens § 97 omhandler voksne i alderen 18-67 år. En ledsagerordning er på 15 timer pr. måned.

Vi sørger blandt andet for rekruttering og ansættelse af medarbejdere, ligesom vi tilbyder at koordinere de bevilligede ledsagertimer og hjælpe med planlægningen, så ledsagelse indgår som en naturlig del af borgerens hverdag. For at skabe vellykkede ledsageordninger, er det vigtigt, at borgeren og dennes familie føler sig tryg ved sin ledsager. Derfor gør vi meget ud af rekrutteringsforløbet. Borgerens fast tilknyttede kontaktperson er med under hele udvælgelsesprocessen, hvor vi forsøger at finde den bedst egnede ledersager.

Praktisk hjælp og pleje – Servicelovens § 83

Servicehelper har mange års erfaringer i at klare alle opgaver inden for praktisk hjælp og pleje til borgere, der lever med et handicap, og som har krav på praktisk hjælp og pleje i henhold til servicelovens § 83.

Når vi indgår en aftale med en kommune, bliver en kontaktperson fra os tilknyttet ordningen. Kontaktpersonen har herefter ansvaret for kommunikationen med kommunen, sygeplejen, borgeren og dennes pårørende. Når en ordning skal starte op, tager kontaktpersonen en snak med borgeren. Formålet er, at kontaktpersonen og borgeren lærer hinanden at kende og sammen finder ud af hvilken type af hjælp, som borgeren har brug for samt antal timer, og hvordan de skal ligge.

Når kontaktpersonen har afdækket borgerens behov, går processen med at rekruttere medarbejdere og sammensætte et team i gang. Hertil benytter vi vores omfattende netværk og omfattende database, hvilket ofte sikre en hurtig opstart på en ordning. På det praktiske niveau er kontaktpersonen ansvarlig for, at ansættelsesforhold og aflønning af medarbejderne sker i overensstemmelse med gældende regler. Og i den efterfølgende drift er det ligeledes den faste kontaktperson som sørge for vikar ved sygdom og ferie.

Aflastning og afløsning – Servicelovens § 84

Mennesker, der lever med et handicap, kan have stor glæde og gavn af at blive aflastet i hverdagen for at få familielivet og dagligdagen til at hænge bedre sammen. Alle ansættelsesforløb til opgaver indenfor aflastning, afløsning og støtte, foregår naturligvis i tæt dialog og samarbejde med den enkelte borger. Formålet er at sikre at både forældre, børn og vores medarbejdere føler sig trygge ved hinanden og er indforstået med, hvilke aflastningsopgaver, der skal udføres.

Sagsbehandler på §§ 95 og 96

Alle borgere med en BPA-ordning har mulighed for at overdrage sit administrative arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed. Det betyder, at mens borgeren som arbejdsleder håndterer hverdagen med sine hjælpere, så sørger vi for at de administrative og juridiske ting er i orden, herunder ansættelseskontrakter, lønudbetaling, sygedagpenge, pension, forsikringer mm.

Vi har stort kendskab til kommunernes forskellige krav og ønsker. Det betyder, at vi kan håndtere den enkelte kommunes krav til løn og pensionshåndtering samt bevillingsoverblik og kan med kort varsel starte en ny BPA-ordning op.

Derudover tilbyder vi

   • Assistance til job-annoncering.
   • Viden om lovgivningen for BPA-området.
   • Inspiration til redskaber til MUS-samtaler, personalemøder, personalehåndbog mv.
   • Arbejdslederkursus.

Borgerstyret personlig assistance, BPA

Hvad kan vi hjælpe med?
Hjælp til borgere i eget hjem

LÆS MERE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE
Sådan foregår det
Job som BPA hjælper
Arbejdsgiveransvar
Godkendte leverandører

KVALITETSKRAV HJEMMEHJÆLP
Kvalitetskrav til leverandører
Uddannelse krav til personale

FRITVALGSORDNINGEN
VISITATION
DEMENS

faq

FREELANCER

Vil du være freelancer?

Havens kalender
SENIOR KALENDER
SERVICEHELPER
Danmarks bedste serviceplatform
Vi gør det nemt at bestille lokal service