Freelancer ⇒ Din profil | Kontraktform

Freelancer profil kontrakt

FREELANCER HJÆLP OG VEJLEDNING
DIN KONTRAKTFORM

Som freelancer tilknyttet vores portal kan du vælge at tilbyde din arbejdskraft indenfor forskellige arbejdsområder. Du kan frit vælge hvad du ønsker at tilbyde i din profil. Du kan vælge at tilbyde en enkelt service, eller flere. Ligeledes kan du frit vælge i hvilke postnumre (områder) du tilbyder din service.

Du bestemmer din egen timeløn og hvor mange timer du vil arbejde. Du kan holde dine omkostninger nede ved kun at tilbyde service i det nærområde som du kan betjene via cykel som transport. Du har ingen udgifter til udstyr, redskaber eller lign. Du har heller ingen udgifter til markedsføring, tilbudsgivning, fejlhåndtering, fakturering, bogføring og administration, da det alt sammen varetages centralt af os.

Hvis du tilrettelægger dine bookninger fornuftigt og i forlængelse af hinanden – tidsmæssigt og geografisk – kan du nemt opnå det timeantal du har lyst til at arbejde pr dag, uge, måned. Således kan det at arbejde som freelancer for os sagtens være et fuldtidsjob. Du bestemmer selv hvor mange timer du har lyst til at arbejde – vi har massevis af kunder.

For at kunne være konkurrencedygtig i forhold til de andre freelancere, er din timepris naturligvis vigtig. Men vores erfarring fortæller at dette hovedsagelig er et kriterie for førstegangs kunder. Når du har opbygget en kundekreds og leveret gode resultater til dem, er de mindre tilbøjelige til at skelne til din timepris. Ved faste kunder er det i langt højere grad et spørgsmål om de kan lide dig, om de har tiltro til at du gør et godt stykke arbejde, at du kommer når det er aftalt etc.

Det er vigtigt for os at du har gode arbejdsdage og får en fornuftig indtjening. Derfor rådgiver vi om hvorledes du bedst kan opnå dette. Men da vi kun er en kommunikationsplatform og ikke din arbejdsgiver, er det altid dit eget ansvar eksempelvis at rapportere din indkomst til SKAT. Du er din egen arbejdsgiver, omend vi gør en stor indsats for at du har mulighed for at føle dig som del af vores fællesskab, få hjælp og vejledning.

Godt til at udveksle ideer,
få gode råd og tips

Som freelancer kan du tilmelde dig vores facebook gruppe
Så kan du diskutere med andre freelancere tilknyttet vores portal

Social Facebook

Freelancer - Personlig coach

FREELANCER HJÆLP OG VEJLEDNING
Fast ansættelse
Lokale kontaktpersoner

Når du arbejder som freelancer sker dette på kontraktform – jf. standard kontrakten nedenfor. Du har dog også mulighed for at blive fast ansat. Indenfor alle vores serviceområder har vi brug for eksperter, tovholder, lokalt forankret kontaktpersoner. Da vi er landsdækkende har vi brug for lokale folk som kan være med til at styre tingene lokalt og som kan tage affære hvis noget skal ordnes.

Disse lokale folk udvælger vi blandt vores almindelige freelancere. Har man igennem et stykke tid udført sit arbejde tilfredsstillende kan man således modtage et tilbud fra os om at blive fastansat. Her får man så et ansvar for at være med til styre slagets gang lokalt. Dette kan betyde at man er opsøgende overfor nye kundemuligheder, at man undersøger sagen hvis en kunde er utilfreds med noget, at man har et lokalt kontor hvor øvrige freelancere i området kan henvende sig hvis de vil låne værktøj, udstyr eller bare gerne have en kop kaffe med en kollega.

Ved disse fastansættelser aftales individuelt arbejdsopgaver og løn. Vi søger at fremme mulighederne for det som de lokale kontaktpersoner har flair for i forvejen. Vi søger fx at tilrettelægge det således at hvis man har lyst til opsøgende kundekontakt og salg, ja så får man mulighed herfor. Men har man andre evner og ønsker at bidrage med noget andet så indgår fx opsøgende salg ikke som del af kontrakten.

Man kan ikke ansøge om disse faste stillinger. Vi udvælger nye kandidater til fastansættelser ud fra vores almindelige freelancere. Har man igennem et stykke tid udført sit arbejde som freelancer tilfredsstillende, kan man modtage et frivilligt tilbud fra os om at blive fastansat.

Godt til at udveksle ideer,
få gode råd og tips

Som freelancer kan du tilmelde dig vores facebook gruppe
Så kan du diskutere med andre freelancere tilknyttet vores portal

Social Facebook

Freelancer - Arbejdsbeklædning

FREELANCER HJÆLP OG VEJLEDNING
Fast ansættelse
Lokale teams

Vi har også fastansættelser for personer som varetager opgaver hvor det er nødvendigt og/eller fordelagtigt at arbejdsgiveransvaret ligger os os.

Borgerstyret Personlig Assistance
Personale indenfor hjemmeplejen som arbejder med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Her er medarbejderne ansat af os på fast ansættelseskontrakt. Det er således os som står for at indbetale skat, feriepenge, etc.

Visiteret hjemmepleje
Personale indenfor hjemmeplejen som arbejder med visiteret hjemmepleje. Her er medarbejderne ansat af os på fast ansættelseskontrakt. Det er således os som står for at indbetale skat, feriepenge, etc. Det er også os som står for aftale med kommunerne, som sikre at vi overholder alle regler og formalia etc.

Ansættelse på hovedkontoret
Det personale som er på hovedkontoret er også fastansat. Her er eksempelvis telefonsupport, IT, bogholderi, markedsføring, etc. Vores personale på hovedkontoret samarbejder tæt med vores lokale kontaktpersoner.

Selvstyrende lokale teams for havearbejde
I de større byer har vi en koncentration af specifikke arbejdsopgaver – fx græsslåning, hækkeklipning. Det er fundet fordelagtigt at have fastansatte lokale teams, der er udstyret med professionelt udstyr til netop disse specifikke opgaver.

Selvstyrende lokale teams for hjemmehjælp
I de større byer har vi en koncentration af specifikke arbejdsopgaver – fx hjemmepleje i et bestemt område, for en kommune, for et plejehjem. Det er fundet fordelagtigt at have fastansatte lokale teams, der er kvalificeret til netop disse specifikke opgaver.

Selvstyrende lokale teams for rengøring
I de større byer har vi en koncentration af specifikke arbejdsopgaver – fx erhvervsrengøring, trappevask. Det er fundet fordelagtigt at have fastansatte lokale teams, der er kvalificeret til – og har udstyret til – netop disse specifikke opgaver.

Godt til at udveksle ideer,
få gode råd og tips

Som freelancer kan du tilmelde dig vores facebook gruppe
Så kan du diskutere med andre freelancere tilknyttet vores portal

Social Facebook

Kontrakt for freelancer

Aftalen indgås mellem ServiceHelper Aps og Helper. Aftalen regulerer det løbende samarbejdsforhold mellem parter i det omfang helper påtager sig opgaver via ServiceHelpers platform. Aftalen handler om ServiceHelpers forventninger til helperen og kvaliteten af de services helper tilbyder via platformen.

§ 1. Service Helpers online platform

§ 1.1 Service Helper tilbyder en online platform, der kommunikerer havearbejde og relaterede opgaver mellem en freelancer (Helper) og kunder som benytter platformen.

§ 1.2 En helper opretter en profil på platformen og gennemgår en godkendelsesproces. Hvis helperen godkendes, kan helper begynde at tilbyde sine services via vores platform.

§ 1.3 Da Servicehelper ikke er arbejdsgiver for helper, men blot formidler af kontakt mellem kunder og helpers, kan vi ikke instruere eller stille krav til hvorledes servicen udføres. ServiceHelper kan dog godt udelukke helpers fra platformen, helt ud fra egne krav til hvorledes helpers forventes at varetage løsning af opgaver.

§ 1.4 Når en opgave arrangeres via Service Helper, bærer den valgte helper ansvaret over for den bruger, der har anmodet om service og koordinere uafhængigt, hvilke typer opgaver der skal løses, hvornår og hvilke opgaver der er tale om.

§ 2. Samarbejde mellem Freelancer og Service Helper

§ 2.1 Freelancer skal anmode om tilladelse til at blive registreret som helper på platformen. Alle oplysninger som gives ved oprettelse af helper profil skal være korrekte og sande.

§ 2.2 Freelancer er forpligtiget til at ajourføre deres profil – herunder stamdata og kalender – således at helpers profil til enhver tid afspejler de reelle forhold.

§ 2.3 Freelancer skal besvare enhver henvendelse fra kunder og brugere af platformen indenfor max et døgn. Hvis en booking ikke er besvaret indenfor 24 timer kan ServiceHelper frit tilbyde den til andre Helpers. Ved gentagne overskridelse af tidsfrist kan helper udelukkes fra platformen.

§ 2.4 Freelancer skal hurtigst muligt og senest 24 timer før en opgave informere sin kunde om aflysning, hvis Freelancer er syg eller på anden måde forhindret i at udføre opgaven.

§ 2.5 Hvis der på foranledning af freelancer eller kunde ønskes ændring i en bookning mindre end 24 timer før udførelse, kan denne ændring kun udføres af ServiceHelpers support. Derfor skal enten kunde eller helper i disse tilfælde sørge for at kontakte support.

§ 2.6 Freelancer bestemmer selv hvornår de vil arbejde. Og arbejdstiden kan således variere fra uge til uge i overensstemmelse med de aftaler, Freelancer indgår med de brugere, der booker Freelancer.

§ 3. Betaling

§ 3.1 Freelancer bestemmer sin egen timesats, inden for den foreskrevne grænse, pt. min. 120 kr. og maks. 1200 kr.

§ 3.2 Brugere af platformen skal betale for udførelse af service via platformen. Det er ikke på nogen måde tilladt at der udveksles betaling eller afregning direkte mellem helper og kunden.

§ 3.3 Service Helper tager servicegebyr for at formidle kontakt mellem kunde og helper. Dette servicegebyr udgør pt. mellem 10% og 20% som betales af kunde.

§ 3.4 Hvis du i din profil anfører at du også kan levere visiteret serviceydelser, acceptere du samtidig de separate forretningsbetingelser der er forbundet med at kunne tilbyde denne ydelse igennem vores portal – herunder at der gives fuldmagt til at vi på dine vegne kan fremsende faktura til kommunen og din accept af vores servicegebyr (25%) for at håndtere denne slags transaktioner.

§ 3.5 Udbetaling finder sted senest den tredje arbejdsdag efter slutningen af ​​måneden. Udbetaling sker til den bankkonto som er på Helpers profil på platformen. Udbetalingsperioden er fra den 25. til den 24. i hver måned.

§ 3.6 Freelancer er i henhold til dansk lov forpligtet til at rapportere vederlag som B-indkomst til skattemyndighederne. Hvis Freelancer har tjent mere end 50.000 i 12 på hinanden følgende måneder, er Freelancer forpligtet til at gøre Service Helper opmærksom herpå og registrere sig for moms.

§ 4. Omkostninger

§ 4.1 Alle omkostninger i forbindelse med udførelse af serviceopgaver – herunder rejseomkostninger, arbejdsbeklædning, sikkerhedsudstyr, indkvartering og ligende – bæres af freelancer.

§ 4.2 Hvis freelancer tilbyder at medtage udlejningsemner, er det i første omgang freelancer der afholder lejeprisen. Denne refunderes sammen med betaling for udførelse af opgaven.

§ 5. Andre opgaver

§ 5.1 Freelancer kan frit påtage sig andre opgaver.

§ 6. Fortrolighed

§ 6.1 Freelancer må ikke uautoriseret afsløre, gøre brug af, eller gøre det muligt for andre at bruge, information om Service Helper, uanset hvilken art, der ikke er offentligt tilgængelig.

§ 6.2 Bestemmelsen beskrevet i § 6.1 gælder også når samarbejdet er afbrudt.

§ 7. Varighed

§ 7.1 Service Helper kan til enhver tid uden varsel trække Freelancers godkendelse tilbage og opsige denne samarbejdsaftale.

§ 7.2 Freelancer kan opsige denne samarbejdsaftale og opløse sin profil på platformen op til 24 timer før en booket aftale med en bruger.

§ 8. Andre vilkår

§ 8.1 Arbejdsforholdet reguleres ikke af kollektive aftaler. Servicehelper er ikke arbejdsgiver for helper, men blot formidler af kontakt mellem kunder og helper.

§ 8.2 Hvis der opstår tvist mellem Freelancer og Service Helper, som ikke kan løses bilateralt, skal tvist forelægges Københavns Byret.


Servicehelper - Din freelance profil FREELANCER
Freelancer succes FÅ SUCCES
Freelancer arbejdsområder ARBEJDSOPGAVER
Freelancer - Dine arbejdssteder ARBEJDSOMRÅDER
Freelancer profil foto PROFILFOTO
Freelancer - Din profilbeskrivelse PROFILBESKRIVELSE
Registreringstype REGISTRERINGSTYPE
Priser og vilkår TIMEPRIS
Freelancer kalender KALENDER
Freelancer sprog SPROGKUNDSKAB
Freelancer sikkerhed VERIFIKATIONER
Kvalifikationer KVALIFIKATIONER
Support havehjælp udlejning VÆRKTØJ & UDSTYR
Freelancer - Transport, bil og cykel TRANSPORT
Freelancer - Arbejdsbeklædning ARBEJDSBEKLÆDNING
Freelancer - Personlig coach FÅ PERSONLIG HJÆLP
Freelancer - Sociale profiler SOCIALE MEDIER
Vikarbureauer VIKARBUREAUER
Freelancer tilmelding TILMELDING
Netværk NETVÆRKET
Netværk NETVÆRKET - REGLER
Netværk NETVÆRKET - FORDELE
 • Intro til nye freelancere

  Freelancer - Personlig coach

  Regelmæssigt arrangeres et webinar for alle nye freelancere. Her fortælles live om hvordan man får succes på platformen, gode råd til hvordan du styrer dine bookninger og i det hele

  april 23|14:00 - 15:00
 • Den årlige Sommerfest

  Amager strand

  Vores årlige sommerfest er en hyggelig mulighed for alle til at hilse på hinanden. Her er alle velkommne. Såvel kunder som freelancere er inviteret. Stemningen er uformel. Serveringen er fadøl,

  juni 4|12:00 - 20:00
 • Intro til nye freelancere

  Freelancer - Personlig coach

  Regelmæssigt arrangeres et webinar for alle nye freelancere. Her fortælles live om hvordan man får succes på platformen, gode råd til hvordan du styrer dine bookninger og i det hele

  august 27|14:00 - 15:00
 • Gløgg og æbleskiver julehygge

  Hjemmepleje kalender - december

  Vores årlige “Gløgg og æbleskiver” julesammenkomst er en hyggelig mulighed for alle til at hilse på hinanden. Her er alle velkommne. Såvel kunder som freelancere er inviteret. Stemningen er uformel.

  december 3|15:00 - 18:00